top of page

Diensten voor thuisverpleging

Bijgewerkt op: 13 jul. 2022

Erkenning

Om te beginnen kan een dienst voor thuisverpleging een erkenning aanvragen bij Zorg en Gezondheid. De dienst moet dan wel voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.


Je kan zo’n aanvraag indienen door een formulier in te vullen. Je voegt vervolgens de volgende bijlagen eraan toe:

  • de rechtsgeldige beslissing: dit is om de erkenning aan te vragen en een dienst voor thuisverpleging uit te baten.

  • De statuten van de initiatiefnemer en eventuele wijzigingen ervan (dat is niet van toepassing voor openbare besturen)

  • de samenwerkingsovereenkomsten met relevante welzijns- en gezondheidsvoorzieningen uit de regio.

De behandeling van je aanvraag verloopt als volgt: als je aanvraag goed is ontvangen gaat de dienst na of je aanvraag ontvankelijk is. Je aanvraag is ontvankelijk indien er de juiste gegevens in vermeld staat en als het de bovenstaande bijlagen bevat.


In het geval dat je aanvraag niet ontvankelijk is, zullen ze het binnen 30 dagen na ontvangst van je erkenningsaanvraag melden. Ga er vanuit dat als je binnen de 30 dagen geen bericht krijgt, je aanvraag ontvankelijk is.


Nadat je aanvraag als ontvankelijk wordt gezien, gaat de Zorg en Gezondheid na of de dienst voor thuisverpleging erkend kan worden. Daarvoor moet de dienst voldoen aan de erkenningsvoorwaarden op het moment dat de erkenningsaanvraag wordt ingediend of binnen een termijn van 1 jaar vanaf de datum van de erkenningsbeslissing.


Nadat ze de ontvankelijke erkenningsaanvraag gekregen hebben sturen ze je binnen 4 maanden de erkenningsbeslissing dat je dienst erkend wordt of het voornemen tot weigering van de erkenning. In het tweede geval krijg je wel uitleg over hoe je een bezwaarschrift kan indienen tegen dat voornemen.


Kwaliteitsdecreet

Het Kwaliteitsdecreet van 17 oktober 2003 heeft tot doel de kwaliteit van hulp en zorg te bevorderen door instellingen aan te moedigen deze kwaliteit te bewaken en continu te verbeteren. Voor de thuiszorg is het decreet op 1 januari 2010 in werking getreden.


Alle diensten voor thuisverpleging moeten:


Inspectie

Zorg en gezondheid erkent verpleeghuisdiensten. Inspecties kunnen ter plaatse worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de erkende dienst voldoet aan de goedkeuringsvereisten.


Die inspecties worden niet uitgevoerd door Zorg en Gezondheid, maar door Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.


De inspecties gebeuren niet met een vaste regelmaat. Inspecties worden in principe altijd aangekondigd. Toch komt het voor dat er ook onaangekondigde inspecties plaats vinden, waarbij de inspecteurs een aantal specifieke erkenningsnormen bekijken. Dat is meestal naar aanleiding van een klacht of van tekorten in het jaarverslag.

コメント


bottom of page